پوره آلو قرمز

ترکیبات : پوره آلو قرمز

وزن : 220 کیلو گرم

بریکس : 29-30

نوع بسته بندی : بشکه فلزی

اسپتیک و غیر اسپتیک

درصورت سفارش قبل از تولید با بشکه فلزی نو ارائه می شود

دسته بندی ها,

ترکیبات : پوره آلو قرمز

وزن : 220 کیلو گرم

بریکس : 29-30

نوع بسته بندی : بشکه فلزی

اسپتیک و غیر اسپتیک

درصورت سفارش قبل از تولید با بشکه فلزی نو ارائه می شود