روغن سی بی اس

روغن سی بی اس کارگیل SSSP چیست؟روغن سی بی اس کارگیل SSSP یکی از انواع روغن هایی است که به عنوان جانشین مناسب برای کره کاکائو (Cocoa butter) در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی آن را به نام جانشین کره کاکائو (Cocoa Butter Substitutesنیز می شناسند.

روغن سی بی اس

روغن سی بی اس کارگیل SSSP چیست؟روغن سی بی اس کارگیل SSSP یکی از انواع روغن هایی است که به عنوان جانشین مناسب برای کره کاکائو (Cocoa butter) در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی آن را به نام جانشین کره کاکائو (Cocoa Butter Substitutesنیز می شناسند.